Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Dane Osobowe

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych
– ochrona.danych@mazowsze.straz.pl
 
 
Informacja dla funkcjonariuszy Komendy:
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z pełnieniem służby na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, chyba, ze przepis prawa będzie stanowił inaczej. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wypełnienia obowiązków prawnych pracodawcy w stosunku do pracownika. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
 
Informacja dla pracowników cywilnych Komendy:
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl .Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zatrudnianiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, chyba, ze przepis prawa będzie stanowił inaczej. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wypełnienia obowiązków prawnych pracodawcy w stosunku do pracownika. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
 
Informacja dla kandydatów do służby w Komendzie:
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu obecnego naboru do służby wraz z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje nie objęcie Pani(a) procesem rekrutacji.  Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
 
Informacja dla kandydatów do pracy w Komendzie:
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu obecnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnej. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje nie objęcie Pani(a) procesem rekrutacji.  Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
 
Informacja dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność  gospodarczą świadczące usługi dla Komendy tzw. Kontrahenci:
 
1. Informacje z zakresu ochrony danych osobowych przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanego dalej Rozporządzeniem.
2. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu przedmiotowej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. Odbiorcą Pana danych osobowych są podmioty na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes Administratora. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, że przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem, warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie niepodpisanie przedmiotowej umowy. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
 
Uczestnicy szkoleń organizowanych na podstawie prawnego obowiązku szkoleniowego ciążącego na administratorze, np. szkolenia OSP:
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu  organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania procesu szkolenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.  Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z okresami przyjętymi w  zarządzeniu nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urzędowy MSW  z 2013 r. poz. 2007). Posiada Pani(-) prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani(u) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości odbycia szkolenia. Przetwarzanie nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Osoby składające skargi i wnioski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe w ramach składania skarg i wniosków jest   Komendant Powiatowy PSP w Szydłowcu z siedzibą w  Szydłowcu przy ul. Strażacka 3. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl .Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu  organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania procesu szkolenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.  Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z okresami przyjętymi w  zarządzeniu nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urzędowy MSW z 2013 r. poz. 2007) . Posiada Pani(-) prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani(u) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości  złożenia skargi lub wniosku. Przetwarzanie nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Uczestnicy zawodów organizowanych przez Komendę

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe w ramach  zawodów jest   Komendant Powiatowy PSP w Szydłowcu z siedzibą w  Szydłowcu przy ul. Strażackiej 3 .Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl .Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu  organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania procesu szkolenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.  Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z okresami przyjętymi w  zarządzeniu nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urzędowy MSW z 2013 r. poz. 2007) . Posiada Pani(-) prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani(u) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości   udziału w zawodach. Przetwarzanie nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia. 

Uczestnicy działań ratowniczo-gaśniczych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (RODO), informuję, że:
1.Administratorem  przetwarzającym  Pani/Pana  dane  osobowe  jest:  Komendant  Powiatowy  Państwowej  Straży  Pożarnej  (26-500 Szydłowcu, ul. Strażacka 3, tel. 48 617 11 72 , fax.48 617 08 89, e-mail: szydlowiec@mazowsze.straz.pl).
2.W  Komendzie  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  wyznaczony  został  Inspektor  Ochrony  Danych  Osobowych:  (e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl).
3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu  oraz  prowadzenia  działań  ratowniczych  w  celu  ochrony  życia,  zdrowia,  mienia  lub  środowiska  przed  pożarem,  klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
4.Administrator  przetwarza  dane  osobowe  osoby  zgłaszającej,  osób  poszkodowanych,  właścicieli  lub  zarządców  obiektów,  wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
5.Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
6.Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
7.Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1)żądania  od  administratora  dostępu  do  treści  swoich danych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
2)wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO
8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9.Podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym  i jest  obowiązkowe.  Przetwarzanie  podanych  przez  Panią/Pana  danych osobowych  nie  będzie  podlegało  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym  profilowaniu,  o  którym  mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Osoby nagrywane kamerami zamontowanymi w pojazdach pożarniczych i nagrywane kamerami monitoringu obiektów kp psp w szydłowiec

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w obiektach oraz pojazdach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w ramach monitoringu jest Komendant Powiatowy, z siedzibą w Szydłowcu, ul. Strażacka 3;  26-500 Szydłowiec, tel. 48 617 11 72, fax. 48 617 08 89, e-mail: szydlowiec@mazowsze.straz.pl
2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych,
e – mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogę być przetwarzane w celu
i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie przekracza 30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych .
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.