Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu

      Co to jest?

Petycje 2020

 

Ustawa o petycjach (Dz. U. 2018 poz. 870) wypełnia obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, o których mówi art. 63 Konstytucji RP. Zgodnie z nim każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycje można złożyć w formie listownej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z nich oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji;

- wskazanie adresata petycji;

- określenie przedmiotu petycji.

Anonimy nie są rozpatrywane. Petycja musi być podpisana:

- składana listownie podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów podpis składa osoba reprezentująca;

- składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycje powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

Szukaj w tym dziale: